Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de (betalings)voorwaarden die de praktijk voor mondhygiëne Omi & Col hanteert.

Algemene voorwaarden Omi & Col

Toepasselijkheid en bekendmaking van deze algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
behandelingsovereenkomst als bedoeld in de Wet Geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) (Artikelen 7:446 t/m 7:468 van het Burgerlijk Wetboek), die door Omi & Col met patiënten wordt aangegaan.

Artikel 2 Behandelovereenkomst

De algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden:
1. op een voor patiënten toegankelijke en zichtbare plaats in de praktijk gepubliceerd;
2. op de website van de praktijk (www.Omi & Col.nl) vermeld.
3. op verzoek van patiënten schriftelijk uitgereikt;
4. Omi & Col stelt iedere nieuwe patiënt door middel van een welkomstbrief in kennis van het bestaan van algemene voorwaarden;
5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen;
6. Omi & Col is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 Behandelingen

1. Bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst, zijn patiënten verplicht de juiste
adres- en verzekeringsgegevens aan Omi & Col te verstrekken.
2. Behandelingsovereenkomsten worden in principe mondeling met de patiënten
aangegaan. Op verzoek van de patiënt kan dit schriftelijk gebeuren.
3. Omi & Col kan voor iedere patiënt voorafgaand aan de
behandeling schriftelijk een behandelplan vaststellen. Indien een patiënt daarom
verzoekt, is Omi & Col tot het vaststellen van bedoeld
behandelplan verplicht en kan de patiënt dit behandelplan schriftelijk ontvangen.
4. Iedere patiënt ontvangt, indien gewenst, een begroting van de voorgestelde
behandeling.
5. In overleg met de patiënt kan een vastgesteld behandelplan en de daaraan
gerelateerde begroting gedurende de behandeling worden aangepast.
6. Van iedere patiënt, waarmee Omi & Col een
behandelingsovereenkomst aangaat, wordt digitaal een dossier bijgehouden. De
patiënt heeft het recht om inzage in het dossier te krijgen (art 7:456 BW).
Omi & Col is wettelijk verplicht het dossier 15 jaar te bewaren
(art 7:454 lid 3 BW).
7. Omi & Col is niet bevoegd patiënt gegevens, zonder
toestemming van de betreffende patiënt, aan derden te verstrekken (art 7:457 BW).
8. Op de behandelingsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken dienen, indien noodzakelijk, uiterlijk 24 uur voor de behandeling
geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor
de afspraak, behoudt Omi & Col zich het recht de
gereserveerde tijd in rekening te brengen, wanneer geen andere patiënten konden
worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.
De mondhygiënist hanteert hierbij een percentage (0%-100%) van het bedrag van de
voorgenomen behandeling.

Artikel 5 Tarieven en vergoedingen

1. De kosten van de behandeling van een minderjarige patiënt, die de leeftijd van 16
jaar heeft bereikt, wordt aan de patiënt zelf in rekening gebracht, tenzij de wettelijk
vertegenwoordiger(s) schriftelijk bevestigt(en) dat hij/zij de kosten voldoet(n).
2. Omi & Col berekent de kosten van behandeling aan de hand
van tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) zijn goedgekeurd of
vastgesteld.
3. Omi & Col behoudt zich het recht om zonder nadere
kennisgeving de tarieven voor de geleverde behandelingen/diensten te wijzigen, met
inachtneming van de geldende prijsvoorschriften van de NZa dan wel enig ander
daartoe wettelijk aangewezen orgaan.
4. De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inzichten in de vergoedingen
van zijn/haar zorgverzekeraar.

Artikel 6 Betaling

1. Omi & Col heeft ervoor gekozen de verwerking van onze nota’s over te dragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties.
2. Wat betekent dit voor u; de nota voor de behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics. In sommige gevallen wordt uw nota eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest) nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.
3. Vergeet niet uw nota op tijd te betalen. De betalingstermijn die Infomedics hanteert is 30 dagen. Lukt het niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Bel dan het Contact Center van
Infomedics op 0900-0885 voor een oplossing of ga naar www.infomedics.nl.

Contactgegevens voor patiënten, cliënten en overige zorgafnemers

Website: www.uwnota.nl / E-mail: info@uwnota.nl.
Facturen met eindcijfer 71: 0900 - 404 94 04 ( € 0,35 per gesprek).
Facturen met eindcijfer 21/31/81: 0900 - 463 66 33 (€ 0,35 per gesprek).
Facturen met 8 cijfers + aanmeldcode: 0900 - 0400 633 (€ 0,35 per gesprek)

Artikel 7 Klachten

1. Omi & Col behandeld alleen klachten die uitsluitend per brief- of e-mailbericht aan ons te horen zijn gebracht.
2. De betalingsherinnering wordt niet opgeschort, omdat de patiënt een klacht indient
bij bovenstaande commissie of een andere instantie over tarief en/of behandeling
tenzij de beweerde tekortkoming van Omi & Col de
(gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd
indien de beweerde tekortkoming van Omi & Col van
ondergeschikte aard is. De patiënt dient Omi & Col per
omgaande van zijn klacht in kennis te stellen. Door het enkele feit dat
Omi & Col op vervaldatum van de factuur nog geen of
volledige betaling van de factuur heeft verkregen, is de patiënt zonder enige
aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

Deze algemene voorwaarden zijn in februari 2015 opgesteld, en mei 2016 gepubliceerd.

Herzien op 2021